Algemeen

Van Hoek & Partners Debt Collect
K.v.K-nummer 17182483

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en
aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied van
incasseren van vorderingen en het verstrekken van krediet informatie.

1.2 Alvorens tot het verlenen van diensten over te gaan dient de cliënt een
incasso- overeenkomst te ondertekenen. Deze overeenkomst wordt
aangegaan voor een in deze overeenkomst genoemde periode.

1.3 Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor Van Hoek &
Partners Debt Collect slechts bindend indien deze door haar
uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

1.4 Afspraken met of toezegging van een medewerker van Van Hoek &
Partners Debt Collect zijn voor Van Hoek & Partners Debt Collect niet
bindend tenzij deze afspraken of toezegging uitdrukkelijk schriftelijk
hebben bevestigd.

 
Tarieven

2.1 De tarieven zijn opgenomen in de incasso- overeenkomst.

2.2 Van Hoek & Partners Debt Collect behoudt zich het recht voor de
tarieven te wijzigen, welke tevens gelden voor lopende opdrachten, Van
Hoek & Partners Debt Collect zal cliënt tijdig van de prijswijzigingen op
de hoogte brengen.

2.3 Van Hoek & Partners Debt Collect heeft een van de werkmaatschappij
gescheiden derdenrekening.

2.4 Afdracht van de derdengelden geschiedt conform de afspraken zoals
omschreven in de incasso- overeenkomst, doch maximaal 1
kalendermaand na ontvangst van desbetreffende derdengelden.

2.5 Provisie: Van Hoek & Partners Debt Collect berekent cliënt provisie
conform de gesloten incasso- overeenkomst.

 
Incasso

3.1 Indien de cliënt Van Hoek & Partners Debt Collect opdracht geeft tot
het incasseren van een vordering machtigt cliënt Van Hoek & Partners
Debt Collect in haar naam alle benodigde incasso- en gerechtelijke
handelingen te verrichten die naar het inzicht van Van Hoek & Partners
Debt Collect noodzakelijk zijn. De machtiging houdt onder meer in:
– het zowel schriftelijk als telefonisch benaderen van de debiteur;
– het aan de debiteur in rekening brengen van rente en
incassokosten;
– het ontvangen van gelden;
– het treffen van een (redelijke) betalingsregeling;
– het doen starten van een procedure voor het gerechtelijke
traject;
– Het aanvragen van een faillissement.

3.2 Cliënt dient Van Hoek & Partners Debt Collect zo snel mogelijk in
kennis te stellen indien zij in een lopende zaak een betaling ontvangt,
een creditnota verstuurt of goederen retour ontvangt.

3.3 Rechtsmaatregelen worden alleen na toestemming van cliënt genomen.

3.4 Indien Van Hoek & Partners Debt Collect namens cliënt een juridische
procedure aanvangt zal Van Hoek & Partners cliënt een voorschotnota
doen toekomen. De hoogte van deze voorschotnota is afhankelijk van
de hoogte van de hoofdsom.

3.5 Van Hoek & Partners Debt Collect is gerechtigd haar incasso-
activiteiten te beëindigen indien blijkt dat zonder procedure geen
betaling is te verkrijgen en de debiteur de vordering betwist.

3.6 Van Hoek & Partners Debt Collect aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor valutaverliezen.

3.7 Aan cliënt worden kosten in rekening gebracht conform de incasso-
overeenkomst.

3.8 Er is sprake van een betaling indien de debiteur de vordering aan Van
Hoek & Partners Debt Collect dan wel rechtstreeks aan cliënte heeft
voldaan. Onder betaling wordt verstaan: een door cliënt op zich
genomen tegenprestatie, een compensatie van de vordering en een
terugname van de geleverde goederen.

3.9 Indien Van Hoek & Partners Debt Collect extra kosten van de debiteur
int boven de hoofdsom en de rente, dan komen deze kosten geheel toe
aan Van Hoek & Partners Debt Collect.

3.10 Een vordering wordt voor het berekenen van provisie als betaald
aangemerkt indien de datum van registratie bij Van Hoek & Partners
Debt Collect is gelegen drie dagen voor de datum van bijschrijving op
rekening van cliënt. Zonodig kan Van Hoek & Partners Debt Collect een
betalingsbewijs verlangen. De termijn van drie dagen geldt niet indien
de debiteur de vordering contant aan cliënt of middels telefonische
overboeking op bank/ girorekening cliënt voldoet.

3.11 Indien cliënt een incasso-opdracht terugtrekt, buiten Van Hoek &
Partners Debt Collect om een betalingsregeling sluit, met debiteur een
schikking treft danwel een verdere behandeling door Van Hoek &
Partners Debt Collect in de weg staat, is Van Hoek & Partners Debt
Collect gerechtigd over de haar ter incasso gestelde vordering provisie
in rekening te brengen met een minimum van € 5,00.

3.12 Cliënt machtigt Van Hoek & Partners Debt Collect iedere door haar
ontvangen betaling namens de cliënt eerst aan Van Hoek & Partners
Debt Collect te voldoen voor al hetgeen cliënt aan Van Hoek & Partners
Debt Collect is verschuldigd.

 
Geheimhouding

4 Cliënt is verplicht alle in het kader van een incasso- opdracht door Van
Hoek & Partners Debt Collect aan haar verstrekte informatie geheim te
houden en niet aan derden over te dragen dan wel ter beschikking te
stellen.
 
Bewaarplicht

5 Van Hoek & Partners Debt Collect is niet verplicht in het kader van een
incasso- opdracht ter beschikking gestelde stukken aan cliënt te
retourneren.
 
Nalatigheid Cliënt

6 Indien cliënt haar verplichtingen uit een overeenkomst niet nakomt,
bijvoorbeeld door een opeisbare declaratie niet te voldoen, is Van Hoek
& Partners Debt Collect gerechtigd haar verplichtingen op grond van
enige tussen partijen bestaande overeenkomst op te schorten.
 
Aansprakelijkheid

7.1 Van Hoek & Partners Debt Collect levert een inspanningsverplichting
en kan dus nimmer worden gehouden aan en aansprakelijk zijn voor
een bepaald incassoresultaat.

7.2 De buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso geschiedt voor rekening
en risico van cliënt.

7.3 Van Hoek & Partners Debt Collect is niet aansprakelijk voor schade
veroorzaakt door daden of nalatigheid van haar werknemers of van
derden die in haar opdrachten werkzaamheden verrichten.

7.4 In geval van overmacht is Van Hoek & Partners Debt Collect niet
aansprakelijk. Onder overmacht wordt verstaan: oorlog, oorlogsgevaar,
brand, oproer, staking of andere ernstige storingen in het bedrijf van
Van Hoek & Partners Debt Collect of dat van door haar ingeschakelde
derden.

 
Betaling

8.1 Betaling van de door Van Hoek & Partners Debt Collect gefactureerde
bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden
binnen 8 dagen na factuurdatum.

8.2 Bij niet-, niet tijdige of niet volledige betaling door cliënt binnen de door
Van Hoek & Partners Debt Collect ingevolge deze voorwaarden
gestelde termijn verkeert cliënt ingevolge het bepaalde in het eerste lid
van dit artikel in verzuim en is het volledige, nog openstaande bedrag
ten gunste van Van Hoek & Partners Debt Collect terstond opeisbaar,
terwijl cliënt daarenboven gehouden zal zijn om aan Van Hoek &
Partners Debt Collect een rentevergoeding te betalen van 1% per
maand een en ander onverminderd het recht van Van Hoek & Partners
Debt Collect om ontbinding van de overeenkomst met
schadevergoeding te vorderen dan wel zijn verplichtingen uit de
overeenkomst op te schorten. Het bepaalde in het voorgaande lid van
dit artikel is ook van toepassing, met dien verstande dat de vordering
van Van Hoek & Partners Debt Collect terstond geheel opeisbaar is en
het verzuim van cliënt meteen intreedt indien:
– Cliënt een verzoek tot surseance van betaling indient, in staat
van faillissement wordt verklaard of indien ten aanzien van cliënt
een schuldsanering krachtens de WSNP wordt uitgesproken;
– beslag op het geheel, dan wel gedeelte van het eigendom van
cliënt wordt gelegd;
– Cliënt haar bedrijf, of althans een wezenlijk gedeelte daarvan,
staakt, vervreemdt of op andere wijze voortzet.

8.3 Alle buitengerechtelijke kosten die, die in redelijkheid door Van Hoek &
Partners Debt Collect dienen te worden gemaakt teneinde, nadat de
toestand van verzuim voor cliënt is ingetreden, betaling van haar te
verkrijgen zijn voor rekening van cliënt en bedragen tenminste 10% van
de door Van Hoek & Partners Debt Collect met cliënt overeengekomen
hoofdsom exclusief btw met een minimumbedrag van € 115,00
exclusief btw per niet (volledig) betaalde factuur. Het betreft hier een
boete die niet (mede) strekt tot betaling van proceskosten of van
buitengerechtelijke kosten terwijl deze boete in afwijking van artikel
6:92 BW slechts dient als voorschot op de uiteindelijk door de
schuldenaar te betalen schadevergoeding en het bedrag van de boete
tegelijk met de nakoming van de verbintenis zal kunnen worden
gevorderd, zulks ook overigens in gevallen waarin de tekortkoming de
schuldenaar niet kan worden toegerekend..

8.4 Van Hoek & Partners Debt Collect is te allen tijde gerechtigd
openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke
hoofde dan ook, voor betreffende cliënt in bezit heeft.

 
Toepasselijk recht en rechtskeuze

9.1 Op alle geschillen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter in ‘s-Hertogenbosch.

Contact